Продукти


Пожарогасители - правхови, водни, водопенни, с въглероден диоксид


 

Пожарни касети и арматура – за открит монтаж и за вграждане


 

 

Димоотвеждащи системи, димоотвеждане и димни люкове


 

 

Приточни отвори (прозрачни /стъкло/ и плътни)


 

 

 

Пожарогасителни инсталации – водни и газови

Пожароизвестителни инсталации – конвенционални, интерактивни, безжични

Евакуационно осветление – луминисцентно или светодиодни осветители

Огнезащитни състави за защита на дървени и метални конструкции

Пожароустойчиви врати

 

Лични предпазни средства – средства за дихателна защита, топлозащитни и противохимични облекла, работно облекло за различни среди, ръкавици, обувки, каски и др.


 

 

 

Указателни знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда

 

Противопожарни депа


 

 

 

Пожарни кранове


 

 

 

Евакуационни лампи


 

 

 

Хидранти


 

 

 

Струйници


 

 

 

Мотопомпи